Kursi përfshin në vetvete trajnimet në lidhje me të gjitha fazat e kultivimit të bimës si dhe jep informacion të hollësishëm për mënyrën se si të minimizohet dëmi nga kjo bimë për përdoruesit e marihuanës.

Sipas fjalëve të organizatorëve të këtyre kurseve, kultivimi i kanabisit në kushte shtëpie për vetë përdoruesin është i leverdisshëm sepse në këtë rast ai e di me siguri të plotë se çfarë pi dhe nga çfarë përbërësish është rritur bima.

Ligji për legalizimin e marihuanës u miratua në Uruguaj në fund të dhjetorit të vitit 2013.