Vlerësimet (ratings) afatshkurtra sovrane në valutë të huaj dhe vendase janë afirmuar në nivelin "A-2", vlerësimi në shkallë mbarëkombëtare - në nivelin "ruAAA".

Në të njëjtën kohë S&P afirmoi vlerësimet e Italisë "BBB/A-2" me një parashikim negativ.