"Unë jam i bindur se procesi kushtetues duhet të jetë i qëndrueshme dhe, mbi të gjitha, kjo ka të bëjë me kapitullin e dytë të Kushtetutës, i cili përcakton të drejtat dhe liritë e njeriut dhe qytetarit. Këto dispozita të Ligjit Bazë janë të pandryshueshme, të pacënueshme", - tha Presidenti.

"Por ndërkohë jeta nuk qëndron në vend, dhe prandaj procesi kushtetues nuk mund të konsiderohet si totalisht i përfunduar, i vdekur. Rregullimet konkrete të kapitujve të tjerë të Ligjit Bazë, që diktohen nga praktika e zbatimit të ligjit, nga vetë jeta, natyrisht, janë të mundura, dhe ndonjëherë madje shumë të nevojshme", - tha Vladimir Putin.