Shkaqet e heqjes së licencës janë të dhënat e rreme, cilësia e ulët e kredive dhe humbja e kapitalit.

Përveç kësaj, u zbulua se Master-Bank nuk ka zbatuar kërkesat e legjislacionit në fushën e luftës kundër pastrimit të parave, të përfituara nga aktivitetet kriminale.