Në të ashtuquajturin "Komiteti i pesëdhjetëve" pothuajse nuk ka asnjë islamist. Komiteti duhet të përfundojë punën e tij brenda 60 ditëve. Puna për zhvillimin e amendamenteve do të fillojë më 8 shtator.

Komiteti duhet të shfuqizojë ose të ndryshojë nenet e Kushtetutës, të sanksionuara në të nga qeveria e mëparshme islamiste. Ai do të duhet të eliminojë, për shembull, artikujt që u lejojnë teologëve islamistë për të ndikuar në politikat qeveritare. Teksti i ri i Kushtetutës do të vihet pastaj në referendum kombëtar.