Vendin e parë, sipas këtij treguesi, e zuri Kina me një rritje prej 31%.