Drejtimet kryesore të marrëveshjes kanë të bëjnë me transportin ndërkufitar dhe transportimin e mallrave, zhvillimin e infrastrukturës së vendkalimeve kufitare, bashkëpunimin në sferën e mbrojtjes së mjedisit, tregtisë dhe ekonomisë, shkencës dhe teknologjive, shfrytëzimit të përbashkët të burimeve natyrore, bashkëpunimit në raste të rënies së zjarreve dhe situatave emergjente.

Dokumenti përfshin si rajonet që ndodhen afër kufijve të drejtpërdrejtë, ashtu edhe ato më të largëta.

Marrëveshje të ngjashme Estonia ka nënshkruar me Finlandën dhe Poloninë, ndërsa Rusia - me Letoninë dhe Lituaninë.