Ministria e Punëve të Brendshme të Federatës Ruse

Shërbimi Federal i Migracionit

Ministria e Federatës Ruse për Çështjet e Mbrojtjes Сivile, Situatat Emergjente dhe Likuidimin e Pasojave të Fatkeqësive Natyrore

Ministria e Punëve të Jashtme të Federatës Ruse

Agjencia Federale për çështjet e Bashkësisë së Shteteve të Paravura, Bashkatdhetarëve që jetojnë jashtë vendit dhe për Bashkëpunimin Humanitar Ndërkombëtar

Ministria e Mbrojtjes e Federatës Ruse

Shërbimi Federal për Bashkëpunimin Tekniko-Ushtarak

Shërbimi Federal i Kontrollit Teknik dhe Eksportit

Shërbimi Federal për Realizimin e Kontratave të Mbrojtjes

Agjencia Federale për Ndërtime Speciale

Agjencia Federale për Furnizimin e Armatimeve, Teknikës ushtarake, Pajisjeve speciale dhe Burimeve materiale

Ministria e Drejtësisë e Federatës Ruse

Shërbimi Federal Penitenciar

Shërbimi Federal i Përmbaruesve Gjyqësorë

Shërbimi Shtetëror Courier i Federatës Ruse (Agjenci Federale)

Shërbimi i Zbulimit të Jashtëm të Federatës Ruse (Agjenci Federale)

Shërbimi Federal i Sigurimit të Federatës Ruse (Agjenci Federale)

Komiteti Antiterrorist Kombëtar

Shërbimi Federal i Federatës Ruse për Ushtrimin e Kontrollit ndaj Trafikimit të Drogës (Agjenci Federale)

Shërbimi Federal i Sigurimit të Federatës Ruse (Agjenci Federale)

Ministria e Shëndetësisë dhe Zhvillimit Social të Federatës Ruse

Shërbimi Federal për Mbikëqyrjen në sferën e Mbrojtjes së të Drejtave të Konsumatorit dhe Mirëqenies së Njeriut

Shërbimi Federal për Mbikëqyrjen në sferën e Kujdesit Shëndetësor dhe Zhvillimit Social

Shërbimi Federal për Punën dhe Punësimin

Shërbimi Mjekësoro-Biologjik Federal

Ministria e Kulturës e Federatës Ruse

Agjencia Federale Arkivore

Ministria e Arsimit dhe Shkencës të Federatës Ruse

Shërbimi Federal për Mbikëqyrjen në sferat e Arsimit dhe Shkencës

Ministria e Burimeve Natyrore dhe Mjedisit të Federatës Ruse

Shërbimi Federal për Hidrometeorologjinë dhe Monitorimin e Mjedisit

Shërbimi Federal për Mbikëqyrjen në sferën e Shfrytëzimit të Burimeve Natyrore

Agjencia Federale për Resurset Ujore

Shërbimi Federal për Përdorimin e Pasurive të Nëntokës

Ministria e Industrisë dhe Tregtisë të Federatës Ruse

Agjencia Federale mbi Rregullimin Teknik dhe Metrologjik

Ministria e Komunikacioneve dhe Komunikimit masiv të Federatës Ruse

Shërbimi Federal për Mbikëqyrjen në sferën e Komunikacioneve, Teknologjive Informative dhe Komunikimit Masiv

Agjencia Federale për Shtypin dhe Komunikimit Masiv

Agjencia Federale e Komunikacionit

Ministria e Zhvillimit Rajonal të Federatës Ruse

Ministria e Bujqësisë e Federatës Ruse

Shërbimi Federal për Mbikëqyrjen Veterinare dhe Fitosanitare

Ministria e Sportit, Turizmit dhe Politikës Rinore të Federatës Ruse

Agjencia Federale për Punët e të Rinjve

Agjencia Federale e Turizmit

Ministria e Transportit e Federatës Ruse

Shërbimi Federal për Mbikëqyrjen në sferën e Transportit

Agjencia Federale e Transportit Ajror

Agjencia Federale e Rrjetit Rrugor

Agjencia Federale e Transportit Hekurudhor

Agjencia Federale e Transportit Detar dhe Lumor

Ministria e Financave e Federatës Ruse

Shërbimi Federal i Taksave

Shërbimi Federal i Mbikëqyrjes Fiskale

Shërbimi Federal i Thesarit

Ministria e Zhvillimit Ekonomik të Federatës Ruse

Shërbimi Federal i Statistikës Shtetërore

Shërbimi Federal i Regjistrimit Shtetëror, Kadastrës dhe Hartografisë

Shërbimi Federal për Rezervat Shtetërore

Shërbimi Federal për Menaxhimin e Pronës Shtetërore

Ministria e Energjitë e Federatës Ruse

Shërbimi Federal Antimonopol

Shërbimi Federal Doganor

Shërbimi Federal për Tarifat

Shërbimi Federal për Monitorimin Financiar

Shërbimi Federal për Tregjet Financiare

Agjencia Federale Kozmike

Agjencia Federale për Zhvillimin e Kufirit Shtetëror të Federatës Ruse

Agjencia Federale për Peshkimin

Shërbimi Federal për Rregullimin e Tregut të Alkoolit

Shërbimi Federal për Mbikëqyrjen Ekologjike, Teknologjike dhe Bërthamore

Agjencia Federale e Ekonomisë Pyjore

Shërbimi Federal për Pronësinë Intelektuale