Investitorët e huaj kanë investuar në ekonominë e Ukrainës në periudhën e gjatëmujorit të parë të vitit në vazhdim 60 % më pak mjete financiare se sa në periudhën analogjike të vitit 2008. Sipas të dhënave të Komitetit Shtetëror të Statistikës të Ukrainës, kryesisht, mjetet janë financuar nga Bashkimi Europian dhe Bashkësia e Shteteve të Pavarura (BSHP).