Të sapo diplomuarit në Amerikë mund të mbeten pa punë. Bile edhe gradat e larta shkencore, të marra gjatë periudhë së arsimimit, nuk i garantojnë studentëve të djeshëm punësimin, konfirmojnë ekspertët.