Zëri i Rusisë Vendi më i lirë në Europë u bë Maqedonia. Ky konfirmim rezulton nga raporti i Agjencisë statistikore europiane Eurostat, e cila krahasoi çmimet e mallrave dhe ofrimit të shërbimeve në 37 vende të Europës. Doli se në Maqedoni çmimet janë 53 % më të ulta se sa çmimet mesatare në Europë.