0Kryeministri i Rusisë Vladimir Putin aprovoi programin e masave antikrizë për vitin 2009. Ky dokument kaloi shqyrtimin e hollësishëm, të detajuar në nivelet federal dhe rajonal, në Dumën Shtetërore, organizatat shoqërore dhe në nivel ekspertësh. Programi antikrizë i qeverisë përfshin njëkohesisht në vetvete edhe masat mbështetëse për sektorin bankar dhe ekonomonë reale.